Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір між батьками про сплату аліментів

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Договір між батьками про сплату аліментів

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ДОГОВІР МІЖ БАТЬКАМИ ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ

НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ  

Місто Київ, ____________________________________, дві тисячі одинадцятого року

 

Ми, [П.І.Б. громадянина А.], податковий номер  ___, 21 вересня 19__ року народження, паспорт серія __ № __, виданий _________________________________ “__” ____________ ___ року, який проживає за адресою: м. Київ, ______________, іменований далі «Платник» з одного боку, та

[П.І.Б. громадянки Б.], податковий номер ___, 29 листопада 19___ року народження, паспорт серія __ № ___, виданий __________________________________________ “__” __ __ року, яка проживає  за адресою: м. Київ [адреса], ________________________, іменована далі «Одержувач» з другого боку, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства, щодо недійсності угод, розуміючи значення своїх дій,

уклали цей договір про таке:

1. Цим договором ми, [П.І.Б. громадянина А.] та [П.І.Б. громадянки Б.], бажаємо встановити розмір, строки та порядок виплати аліментів на утримання нашої малолітньої доньки [П.І.Б. громадянки В.] (надалі «Дитина»), 12 серпня 20__ року народження, до досягнення нею повноліття. Факт батьківства підтверджується свідоцтвом про народження серії ___ № ___, виданим “__” ___________ ___ року відділом реєстрації актів цивільного стану Святошинського районного управління юстиції м. Києва, запис № __.

2. У зв’язку з тим, що дитина постійно проживає разом зі своєю матір’ю – [П.І.Б. громадянки Б.] (Одержувачем) за зазначеною вище адресою, у відповідності зі ст.ст. 180, 181, 182 Сімейного кодексу України Платник надає Одержувачу утримання (аліменти) для дитини, а також здійснює виплати, встановлені цим договором.

3. Аліменти сплачуються Платником щомісяця у виді твердої суми, розмір якої за домовленістю сторін складає ____ (_________________) гривні 00 копійок, що на день підписання договору складає 2,0 встановленого законом прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

4. Виплата аліментів здійснюється Платником щомісячно, не пізніше 12 числа поточного місяця за наступний місяць. Перерахунок суми виплати на утримання дитини здійснюється відповідно до офіційного індексу інфляції, двічі на рік кожного року.

5. Виплата аліментів здійснюється будь-яким шляхом за вибором Платника:

·        готівкою безпосередньо Одержувачу, що має бути підтверджено її розпискою;

·        банківським перерахуванням на поточний (картковий) рахунок Одержувача:

 Банк-отримувач ___

 Транзитний рахунок ___

 МФО ___

 ЄДРПОУ ___

 Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку № ___.

6. Платник в разі виїзду за кордон на постійне проживання зобов’язується виконати всі аліментні зобов’язання, визначені цим договором щодо утримання дитини, шляхом сплати всієї суми аліментів Одержувачу. Розмір цієї суми буде визначено за згодою сторін, оформленою шляхом укладання нотаріально посвідченого доповнення до цього договору. В порядку, визначеному законодавством, аліментні зобов’язання можуть бути достроково виконанні шляхом передачі Платником у власність дитини нерухомого майна.

7. Окрім сплати суми аліментів, передбачених у п. 3 цього договору, для забезпечення літнього відпочинку дитини Платник не пізніше 10 червня кожного року, починаючи з 2012 року, додатково сплачує грошові кошти в розмірі одномісячної аліментної виплати.

8. В доповнення до умов, що містяться в пунктах 3 та 7 цього договору, за необхідності стаціонарного лікування або обстеження дитини Платник виплачує Одержувачу грошові кошти для здійснення цього лікування або обстеження у державному або у недержавному лікувальному закладі. Вказані кошти виплачуються Платником аліментів в розмірі 50 (п’ятдесят) відсотків від коштів, вказаних в документах про сплату цього лікування або обстеження, виданих організацією, яка буде проводити це лікування або обстеження, протягом 10 днів з моменту представлення йому Одержувачем вказаних вище документів.

9. Платник зобов’язується брати участь у додаткових витратах на дитину, виплатити Одержувачу аліменти, а також інші платежі, передбачені цим договором, своєчасно і в відповідному розмірі, а також своєчасно сповіщати Одержувача про зміну місця свого проживання.

10. Платник має право спілкуватися з дитиною, якщо це не порушує режиму дитини та планів матері, просити відстрочку виплати аліментів у випадку, коли з поважних обставин не може здійснити виплати на визначену договором дату.

11. Аліменти, одержані на дитину, є власністю Одержувача.

12. Одержувач зобов’язується одержувати аліменти та використовувати їх з цільовим призначенням, тобто, виключно на утримання дитини (ст. 179 СК України). Одержувач зобов’язується прийняти і інші платежі, передбачені цим договором, а також своєчасно сповіщати Платника про зміну банківських реквізитів та інших обставин, що мають істотне значення для своєчасного виконання Платником своїх зобов’язань щодо сплати аліментів.

13. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим договором та сприяти другій стороні у виконанні її зобов’язань.

14. Всі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

15. За згодою сторін в період дії договору зміни та доповнення до нього вносяться шляхом укладання додаткового договору, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом цей договір може бути розірвано. Одностороння відмова від виконання договору або одностороння зміна його умов не допускається. При відсутності домовленості між сторонами питання зміни чи розірвання цього договору вирішується в судовому порядку.

16. В разі невиконання Платником обов’язку по сплаті аліментів можуть стягуватись на підставі виконавчого напису нотаріуса.

17. Виплата аліментів починається в період з “__” ___________ ___ року. Одержувач підтверджує, що на дату укладання цього договору, Платник виконував зобов’язання щодо утримання дитини добровільно.

18. Витрати з нотаріального оформлення цього договору сплачуються за домовленістю сторін.

19. Ми, сторони, стверджуємо, що цей договір не носить характеру фіктивного та удаваного, не приховує інший правочин і відповідає дійсним намірам сторін створити для себе юридичні наслідки.

20. В цьому договорі міститься обсяг домовленостей між сторонами щодо предмету договору.

21. З усіх інших питань, що не врегульовані цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

22. Цей договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до моменту виконання сторонами усіх зобов’язань за цим договором.

23. Зміст ст.ст. 180-182, 185, 189, 190, 194, 198-199 Сімейного кодексу України нотаріусом роз’яснено.

24. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а інші видаються сторонам.

 

ПІДПИСИ: ________________________________________________________________________

                        ________________________________________________________________________

 

 

Місто Київ, Україна, ____________________________ дві тисячі одинадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

                                                                                                                          Зареєстровано в реєстрі за № _______

                                                                                                                          Стягнуто плату за домовленістю

                         Приватний нотаріус                                                          І.А. Франчук

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве