Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір позики грошей

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

ДОГОВІР ПОЗИКИ

 

Місто Київ,________________________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

Ми, нижче вказані: ПІБ,___________ року народження, зареєстрований і проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _____________, будинок ____, квартира _____, податковий номер 0000000000, паспорт ____________, виданий ____________ РУ ГУ МВС України в місті Києві ___________ року, надалі - «ПОЗИКОДАВЕЦЬ», з однієї сторони,

та ПІБ,___________ року народження, зареєстрований і проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _____________, будинок ____, квартира _____, податковий номер 0000000000, паспорт ____________, виданий ____________ РУ ГУ МВС України в місті Києві ___________ року, надалі - «ПОЗИЧАЛЬНИК», з іншої сторони, разом - «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами чинного законодавства, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре повністю відповідає волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, уклали цей договір про таке:

1. В тексті даного договору сума позичених грошових коштів визначається в національній грошовій валюті України - гривні.

2. Я, ПОЗИЧАЛЬНИК, розуміючи значення своїх дій без будь-якого примушення, як фізичного, так і морального, позичив у ПОЗИКОДАВЦЯ, строком з «___» ­­­­­­­________2011 року по «___»__________ 2011 року, включно, без сплати відсотків за користування, грошові кошти в сумі ____________ (________________________) гривень 00 коп.

3. Сторони домовились про те, що повернення боргу ПОЗИЧАЛЬНИКОМ буде здійснено у місті Києві до строку, зазначеного в п. 2 даного договору.

4.  Грошові кошти, зазначені в п. 2 даного договору, передані ПОЗИЧАЛЬНИКУ до підписання даного договору, і підписання даного договору Сторонами підтверджує даний факт.

5. Сторони домовились про те, що у разі прострочення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ строку позиченої суми грошових коштів ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує ПОЗИКОДАВЦЮ пеню в розмірі 1 (одного) % від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення.

6. Сторони домовились про те, що якщо ПОЗИЧАЛЬНИК, своєчасно не повернув загальну суму позичених грошових коштів, то ПОЗИКОДАВЕЦЬ має право пред'явити цей договір до стягнення в строки і в порядку, що передбачені чинним законодавством України, та вимагати при цьому повернення йому позики, що залишилась несплаченою, з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення.

7. Сторони домовились про те, що я, ПОЗИЧАЛЬНИК, маю право повернути, а я, ПОЗИКОДАВЕЦЬ, зобов'язаний прийняти зайняту суму грошей до закінчення вказаного в договорі строку.

8. Сторони домовились про те, що факт як повного розрахунку, так і кожного часткового розрахунку (згідно з графіком погашення, зазначеним в п. 2 даного Договору) між Сторонами за цим договором, підтверджується нотаріально посвідченою заявою ПОЗИКОДАВЦЯ.

9. Сторони стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки, правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, їх волевиявлення є вільним і відповідає внутрішній волі, а також те, що договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину.

10. Сторони також стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього договору, не перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чи під дією ліків, щоб заважало їм усвідомлювати значення своїх дій чи керувати ними, вільно володіють українською  мовою,  що  дало їм  можливість прочитати та правильно зрозуміти сутність цього договору, текст цього договору Сторонами прочитаний, зрозумілий і схвалений ними, до підписання цього договору.

11. ПОЗИКОДАВЕЦЬ довів до відома ПОЗИЧАЛЬНИКА, що на момент укладання цього договору у шлюбі не перебуває та не з ким не проживає однією сім’єю без укладання шлюбу.

12. ПОЗИЧАЛЬНИК довів до відома ПОЗИКОДАВЦЯ, що на момент укладання цього договору у шлюбі не перебуває та не з ким не проживає однією сім’єю без укладання шлюбу.

13. Сторони домовились про те, що умови даного договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін договору, шляхом підписання між Сторонами та нотаріальним посвідченням договору про внесення змін до даного договору.

14. Даний договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та нотаріального посвідчення.

15. Сторони домовились про те, що витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачують сторони порівну.

16. У разі виникнення спорів з питань, що є предметом цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вживають заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

17. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді в порядку, установленому чинним законодавством України, у підвідомчість якого входить право вирішувати відповідні спори.

18. Зміст ст. ст. 190, 192 Кримінального кодексу України, ст. ст. 60-65, 70 Сімейного кодексу України, ст. ст. 229, 230, 234, 235, 1046-1053 Цивільного кодексу України, нам, сторонам, нотаріусом роз'яснено.

19. Цей договір складено у трьох примірниках, один із яких залишається на зберіганні в справах нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а інші два, викладені на бланках нотаріальних документів, - видаються ПОЗИКОДАВЦЮ та ПОЗИЧАЛЬНИКУ.

20. Договір нами прочитаний, його суть та зміст нам зрозумілі, і відповідно до нашої волі прийнятий та підписаний особисто нами.                               

                                                                             

                                                                            ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ПОЗИКОДАВЕЦЬ:_________________________________________________________

 

 

ПОЗИЧАЛЬНИК:___________________________________________________________

 

 

Місто Київ, Україна,______________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

           

                                              Зареєстровано в реєстрі за №______

                                    Стягнуто плати за домовленістю.

                       Приватний нотаріус                                                                  Франчук І.А.

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве