Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір купівлі-продажу земельної ділянки

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Договір купівлі-продажу земельної ділянки

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ДОГОВІР
купівлі-продажу земельної ділянки

 

Місто Київ, __________________________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

Ми, що нижче підписалися:

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі -  «Продавець» з однієї сторони, та

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «Покупець» з іншої сторони, а разом - "Сторони", і кожен окремо - "Сторона", попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами чинного законодавства, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре повністю відповідає волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, уклали цей Договір купівлі-продажу земельної ділянки, надалі -  "Договір" про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Продавець передає у власність, а Покупець приймає і зобов’язується оплатити на нижчевикладених умовах земельну ділянку площею _______ (__________________________) га, кадастровий номер ______________, яка належить Продавцю.

1.2.  Земельна ділянка, що відчужується, належить Продавцю на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ____ №000000, виданого _____________ районною державною адміністрацією Київської області  ____________________ року на підставі розпорядження __________ райдержадміністрації від _____________ року №0000, і зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю Управління земельних ресурсів у ________________ області за №000000000000.

1.3. Місце розташування земельної ділянки: ____________________________________________.

1.4. Цільове призначення (використання) земельної ділянки: ______________________________.

1.5. Під забороною відчуження (арештом) згідно з Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Франчук І.А. ______________ 2011 року, відчужувана земельна ділянка не перебуває.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

2.1.  Продаж земельної ділянки за домовленістю Сторін вчиняється за _____________ (____________________) гривень 00 копійок.

2.2. Продавець підтверджує факт повного розрахунку за продану земельну ділянку і відсутність до Покупця будь-яких претензій фінансового характеру.

2.3. Згідно з висновком експерта ПП «________________», від ________________ року ринкова вартість цієї земельної ділянки становить ____________ (_______________) гривень 00 копійок.

2.4. Згідно з довідкою про відсутність (наявність) обтяжень (обмежень) на земельну ділянку, що видана ________________________ __________________ року за №00000, зареєстровані обмеження (обтяження) щодо цієї земельної ділянки відсутні.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язаний передати Покупцеві земельну ділянку, визначену цим договором вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб

·          земельна ділянка, яка є предметом цього договору, є її особистою приватною власністю;

·          на момент укладення цього договору вона не перебуває у зареєстрованому шлюбі, не проживає однією сім’єю без укладання шлюбу з іншою особою ;

·          відсутні будь-які сервітути та інші обмеження щодо використання цієї ділянки;

·          на земельній ділянці відсутні будь-які  будинки, спорудження тощо;

Покупець свідчить, що:

·          ці факти доведені до його відома;

·          земельна ділянка, яка продається, візуально оглянута ним до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню зазначеної земельної ділянки за призначенням, на момент огляду  виявлено не було;

·          на момент укладення цього договору він у зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім’єю без укладення шлюбу з іншою особою.

3.2. Покупець  зобов’язується  виконувати  обов’язки  власника відповідно до чинного законодавства і використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, з дня укладення цього договору сплачувати земельний податок.

3.3. Сторони стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки, правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, їх волевиявлення є вільним і відповідає внутрішній волі, а також те, що договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину; ціна продажу, зазначена в пункт і2.1. цього договору,  відповідає їх дійсним намірам.

3.4. Сторони також стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього договору, не перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чи під дією ліків, щоб заважало їм усвідомлювати значення своїх дій чи керувати ними, вільно володіють українською  мовою,  що  дало їм  можливість прочитати та правильно зрозуміти сутність цього договору, текст цього договору Сторонами прочитаний, зрозумілий і схвалений ними, до підписання цього договору, підписання даного Договору є підтвердженням відсутності у Сторін взаємних претензій щодо проведеного розрахунку та якісного стану земельної ділянки.

4. РОЗГЛЯД СПОРІВ

4.1. Продавець стверджує, що на момент укладення цього договору вказана вище земельна ділянка не перебуває під арештом чи забороною, щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, інших прав щодо неї у третіх осіб немає.

4.2. Всі спори, що можуть виникнути з цього договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів – у судовому порядку.

4.3. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

4.4. Питання, не урегульовані у цьому договорі (в т.ч. і межі відповідальності при порушенні умов договору) вирішуються відповідно до чинного цивільного законодавства.

4.5. Зміст ст. ст. 190, 212 Кримінального кодексу України;  ст.ст. 182, 373-375, 640-662 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-65, 74 Сімейного Кодексу, ст.ст. 90, 91, 103, 116, 120, 125, 126 Земельного Кодексу України, Сторонам нотаріусом роз’яснено.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Витрати за нотаріальне оформлення цього договору несе Покупець.

5.2. Право власності на земельну ділянку виникає у Покупця з моменту державної реєстрації та посвідчується цим Договором. Додатком до Договору є Державний акт про право власності на земельну ділянку серії ____ №000000, виданого _____________ районною державною адміністрацією Київської області  ____________________ року.

5.3. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а другий – видається Покупцеві.

 

ПІДПИСИ:

 

Продавець:_________________________________________________________________

 

Покупець:__________________________________________________________________

 

 

Місто Київ, Україна, __________________ дві тисячі одинадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

         Договір підписано сторонами у моїй присутності.

         Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ПІБ земельної ділянки перевірено.

         Цей договір підлягає державній реєстрації.

        Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку підлягає державній реєстрації у ____________________________________________.

 

                                                                                                                               Зареєстровано в реєстрі за № _______

                                                                                                                      Стягнуто плату за домовленістю. 

        Приватний нотаріус                                                                       І.А. Франчук

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве